SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý
A
A
A

Súčasnosť

Vývoj počtu trvale bývajúcich obyvateľov od roku 1971 preukazuje, že počet obyvateľov v obci stále výrazne klesá (úbytok – 215 obyvateľov), napriek tomu, že sa jedná o prímestské sídlo v priamej nadväznosti na mesto Sečovce s optimálnymi podmienkami na bývanie.

 

Občianska a technická vybavenosť:

 • Rozvodná sieť plynu
 • Zber eko odpadu
 • Dom smútku
 • Kultúrny dom
 • Obecný úrad

 

Príroda

Zbehňov leží pri východnom úpäti Slanských vrchov v Podslanskej pahorkatine rozčlenenej potokmi Trnava a Trnávka. Nadmorská výška v strede obce je 172 m n. m., v chotári 140 – 200 m n. m. Chotár je odlesnený.

Z klimatického hľadiska patrí územie obce do oblasti teplej, mierne suchej s chladnou zimou. Priemerné ročné teploty sa pohybujú okolo 9°C, teplota v júli sa pohybuje od 18,5°C do 19,5°C v januári od 1,5°C az do – 4°C. Priemerný ročný súhrn zrážok činí cca 650 – 700 mm.

Na k.ú. obce Zbehňov sú z pôdnych typov zastúpené hnedo zeme, oglejene a illimerizované pôdy, z pôvodných druhov hlinité a ílovito – hlinité.

 

Typ obce

Obec Zbehňov predstavuje vidiecký nižný typ obce na západnom okraji Podslanskej pahorkatiny. Obec sa nachádza na ceste III/050 211 Zemplínska Teplica – Sečovce. Obec je charakteristická prevahou plôch obytného územia so zástavbou rodinných domov vidieckého typu a hospodárskej zelene na ich pozemkoch. Výrobné územie, hospodársky dvor poľnohospodárstva sú územne odčlenené od obce a nachádzajú sa v severnej časti obce. Jedná sa o malé prímestské vidiecke sídlo v urbannom priestore mesta Sečovce.

 

Občianska vybavenosť

Plochy verejnej občianskej vybavenosti (obchodná vybavenosť, obecný úrad) sú sútredené na križovatke Lesnej a Hlavnej ulice (Varhaňovského námestie) a na Hlavnej ulici. Plochy športovej vybavenosti (futbalové ihrisko) sa nachádzajú v severnej časti obce na Topoľovej ulici.

 

Plochy verejnej zelene

Plochy verejnej zelene sú v zastavanom území obce zastúpené menšou verejnou parkovou plochou v centre obce pri kostole, líniou sprievodnou zeleňou pozdĺž miestnych komunikácii a plochou cintorína na Lesnej ulici. Cez zastavané územie obce preteká vodný tok Trnávka s hodnotnou sprievodnou zeleňou. Rozsah plôch verejnej zelene je adekvátny veľkosti obce. Okolo hospodárskeho dvora na Topoľovej ulici je vysadená sprievodná líniova zeleň.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Zbehňov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 8:00 – 16:00
 • Ut: 8:00 – 16:00
 • St: 8:00 – 16:00
 • Št: 8:00 – 16:00
 • Pi: 8:00 – 16:00