SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov

Názov projektu :Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov

Typ projektu : dopytovo-orientovaný projekt

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje 312000
Kód výzvy a ITMS kód projektu: OPLZ-P06-SC611-2017-1
Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: Technická vybevonsť v obciach s prítomnosťou MRK
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Zbehňov, Trebišov, Košický kraj
Časový rámec realizácie projektu : 8/2018 – 9/2018

Rozpočet projektu: 60.000,00 €Kontaktné údaje prijímateľa:Martin Timko, Hlavná 68/30, 07801 Zbehňov, tel. 0905234947, mail obec.zbehnov@gmail.com, web www.zbehnov.sk
Ciele projektu: rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeniu podmienkam bývania
Cieľové skupiny: MRK
Stručný opis projektu: 
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov je definovaný v súlade so stratégiou OP ĽZ. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok bývania pre MRK a ostatných obyvateľov obce formou likvidácie nelegálnej skládky, čím sa naplní špecifickýcieľ prioritnej osi 6 – rast počtu rómskych domácnosdtí s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Cieľovou skupinou je MRK žijúca v obci, ktorej realizácia projektu prispieva k zlepšeniu kvality bývania, zvyšuje možnosti ochrany zdravia a ŽP. Miestom realizácie je katastrálne územie obce, pozemok parcela č. 512, vo vlastníctve obce.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Zbehňov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 – 16:00
  • Ut: 8:00 – 16:00
  • St: 8:00 – 16:00
  • Št: 8:00 – 16:00
  • Pi: 8:00 – 16:00